HOTĂRÂREA nr.192

Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.192

Din 21.11.2023

Privind rectificarea bugetului pe trim IV anul 2023

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 14700 / 08.11.2023 al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare  nr. 14769 / 08.11.2023 al primarului orașului Jibou;

-Adresa nr. 18972 din 26.09.2023 a Consiliului Județean Sălaj;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

Potrivit prevederilor art. 19 alin.2, art.49, alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-OUG Nr. 90/2023 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ţinta de deficit bugetar asumată prin Programul de convergenţă;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim IV 2023, astfel:

                                                                                                                        MII LEI                   

VENITURI                                                                                                       -400,57

11.02.02 Sume defalcate din TVA pentru finantarea

               cheltuielilor descentralizate                                                                -400,57

CHELTUIELI                                                                                                    -400,57             

65030201 Liceul Tehnologic Octavial Goga                                                     -135,60

5901  Burse                                                                                                         -135,60 

65040102 Scoala Lucian Blaga                                                                          -184,58

5901  Burse                                                                                                         -184,56 

200404 Dezinfectanti                                                                                              -0,02

65040202 Liceul Ion Agarbiceanu                                                                        -80,39

5901  Burse                                                                                                            -80,39

Art.2 Se aprobă Dispoziția nr.634/08.11.2023 privind rectificarea bugetului local pe trim IV 2023.

Art.3 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orașului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.4 Prezenta se comunică cu :

            -Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Trezoreria Jibou

-Dosar de ședință/Publicitate

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                     CADAR  ANAMARIA                                   SECRETAR GENERAL                                                                                                  TEGLAȘ RODICA