HOTĂRÂREA NR. 90 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA NR.90

Din 29.06.2021

Privind  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou

           Consiliul local al orașului Jibou ,   

         Având în vedere: 

         -raportul de specialitate nr. 8380/24.06.2021  al Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale, prin care se propune  acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din raza orașului Jibou;

         -solicitarile depuse  de către unitațile de cult din raza orașului Jibou;   

         -Referatul de aprobare a domnului primar nr. 8379/24.06.2021 ,avizele de specialitate ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local

         -Procesul verbal întocmit de către comisia de specialitate nr.2 a Consiliului local prin care se fac propuneri privind repartizarea  sumei  de 150.000 lei unităților de cult din raza orașului Jibou;

-Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,;

-Art 181 alin 4 din HOTĂRÂRE  Nr. 53/2008 din 16 ianuarie 2008   Republicată, privind  Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române;

         -Hotărârea Consiliului local nr.32/24.04.2018  privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la bugetul local al orașului Jibou pentru unitățile de cult recunoscute din România.

         În conformitate cu prevederile Legii nr .489./2006 republicată privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

            Potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute

din România; 

         Văzând prevederile HG nr. 984/2014 privind modificarea și completarea Normelor Metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001.

În temeiul  prevederillor art 129  (14)art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1 Se aprobă  repartizarea sumei de 150.000 lei cultelor religioase din raza orașului Jibou astfel .

 1. Parohia Ortodoxă Română 1 Jibou ……………………………….13.000 lei
 2. Parohia Ortodoxă Română 2 –Catedrala  Jibou …………….. 13.000 lei
 3. Parohia Ortodoxă Cuceu ……………………………………………..15.000 lei
 4. Parohia Ortodoxă Rona………………………………………………..15.000 lei
 5. Parohia Ortodoxă Var…………………………………………………..15.000 lei
 6. Parohia Ortodoxă Husia………………………………………………..20.000 lei
 7. Parohia Reformată Jibou ………………………………………………13.000 lei
 8. Parohia Greco-Catolică …………………………………………………13.000 lei
 9. Parohia Romano-Catolică………………………………………………..7.000 lei
 10. Biserica Penticostală Betania……………………………………………7.000 lei
 11. Biserica Creștină Baptistă…………………………………………………7.000 lei
 12. Protopopiatul Ortodox Român Jibou…………………………5.000 lei
 13. Biserica Penticostală nr.2………………………………………………..7.000 lei

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și Serviciul, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

     Art 3 Prezenta se  comunică cu:

         -domnul Primar

         -Instituția Prefectului –județul Sălaj

         -Serviciului, buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

         -Unitățile de cult 

         -Dosar de ședință/dosar hotărâri.

         -Mijloace de informare/publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ:

          ȘIGOVAN FLAVIU                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                       OPRIȘ MARIA