HOTĂRÂREA NR. 39 din 25 iunie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 39

                                                Din 25 iunie 2013

Privind alocarea unor fonduri pentru  acoperirea unor cheltuieli in cadrul Proiectului de parteneriat educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou.

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 25 iunie 2013,

            Având în vedere:

– expunerea de motive a d.lui primarului cu nr.3054/2013 privind alocarea unor fonduri pentru  acoperirea unor cheltuieli in cadrul Proiectului de parteneriat educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou in colaborare cu dl.doctor Cristian Andrei; solicitarea cu nr. 1896/2013 a consilierului educativ Neagota Victoria, de la Liceul teoretic Ion Agarbiceanu Jibou.

– referatul nr.3055/2013 al Biroului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune, la cererea consilierului educativ de la Liceul Teoretic Ion Agabiceanu Jibou, alocarea sumei de 600  lei pentru desfasurarea parteneriatului  educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou in colaborare cu doctorul Cristian Andrei.

–    avizele nr3193.  si 3194 /2013  ale  comisiilor de specialitate nr.1 si nr.2 ale Consiliului Local

            In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se aprobă alocarea sumei de  500 lei din bugetul local, cap. 54 02 Alte servicii publice generale pentru acoperirea unor cheltuieli in cadrul Proiectului de parteneriat educational „Violenta ne lasa fara grai” organizat de Liceul Teoretic „Ion Agarbiceanu” Jibou in colaborare cu doctorul Cristian Andrei.

            Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Rus Dan                                                                           SECRETAR ORAS,

                                                                                                                Opris Maria