HOTĂRÂREA NR. 9 Din 29 ianuarie 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 9

                                                            Din  29 ianuarie  2016

      Privind aprobarea investiţiei “Modernizare trecere nivel cu calea ferata pe strada Ronei”

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2016,

            Având în vedere:

            – referatul nr. 810/21.01.2016  al Biroului managementul proiectelor şi investiţii; expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul comisiei de  specialitate nr.1 a Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă investiţia “Modernizare trecere nivel cu calea ferata pe strada Ronei” in valoare estimata totala  de 270.000 lei.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează d.na viceprimar, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Sarkozi Paul                                                               Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria