HOTĂRÂREA nr.195

Din 21.11.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                                                                                        

HOTĂRÂREA nr.195

Din 21.11.2023

Privind aprobarea programului de măsuri pentru salubrizarea şi igienizarea văilor de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2024

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

 -raportul nr. 15103/16.11.2023  al Compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului ; 

 -Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 15102/16.11.2023;

– Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;

În conformitate cu prevederile:

– OG nr.21/2002 privind gospdărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002;

– OUG nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată  cu modificări  prin Legea nr.267/2006;

– Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând  prevederile art. 129 (2) lit. a,alin. 3, lit. c  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederilor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă programul de măsuri  pentru salubrizarea și igienizarea  cursurilor de apă, de pe raza oraşului Jibou şi satele aparţinătoare în anul 2024, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

            -Viceprimarul orașului Jibou

            -Compartimentul  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

            -Compartimentul Protecție civilă

            -Poliția locală

            -Serviciul de gospodărie comunală

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA

ANEXA LA HCL nr.195/21.11.2023

PLAN DE MĂSURI PRIVIND SALUBRIZAREA, IGIENIZAREA ȘI MENȚINEREA ÎN STARE CORESPUNZĂTOARE A CURSURILOR DE APĂ DE PE RAZA ORAȘULUI JIBOU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE

hCOLECTARE, TRANSPORT ȘI EVACUARE APE PLUVIALE LA NIVELUL ORAȘULUI JIBOU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE

1.Curățarea albiilor râului Someș și a văilor aferente (îndepărtarea diferitelor deșeuri și transportarea acestora la un Depozit de deșeuri autorizat).

                                                                        Termen: aprilie-mai 2024

                                                                                  septembrie-octombrie 2024

                                                                        Raspunde: Viceprimar

                                                                                      Poliția locala

                                                                                      Serviciul de gospodărie comunală

2.Indepărtarea vegetației crescute în albie

                                                                        Termen: martie-mai 2024

                                                                            august-octombrie 2024

                                                                        Raspunde: Viceprimar

                                                                                Poliția locala

                                                                                Serviciul de gospodărie comunală

3.Verificarea cu ajutorul camerelor de supraveghere și identificarea agenților economici și a persoanelor fizice care depozitează deșeuri de hârtie/carton, PET/plastic, resturi alimentare, moloz, pământ și alte tipuri de deșeuri în albiile  râului Someș și a văilor aferente;

                                                                        Termen: permanent

                                                                        Raspunde:Viceprimar

                                                                                        Poliția locală                                                                                

4. Decolmatări de poduri și rigole, eradicarea depozitelor necontrolate de deșeuri de orice fel:                                                                

            Termen: permanent

                                                                        Raspunde:Viceprimar

                                                                                        Serviciul de gospodărie comunală                                                                                                                                 

5. Verificarea și pregătirea stocurilor de materiale și mijloace de intervenție operative în caz de inundații ăi prelucrarea măsurilor preventive prevazute în Planul de apărare împotriva inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase și poluarilor accidentale ;

                                                                         Termen:permanent                                                                                                                 

                                                                          Raspunde:Pop Marcel

6.Conștientizarea cetățenilor cu privire la interzicerea depozitării deșeurilor de orice fel în punctele vulnerabile;                                  

                                                                           Termen:permanent                                                                                                                 

                                                                           Raspunde:Poliția locală

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  CADAR  ANAMARIA                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA