HOTĂRÂREA nr.111 Din 26.09.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.111

Din 26.09.2017

privind  atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Avram Iancu nr.12, bl. G2, ap.7 loc. Jibou ,Biroului pentru Servicii comunitare integrate pentru o calitate –CIVIC

Consiliul local al orașului Jibou,

 Având în vedere:

            -raportul de specialitate nr.10.835/21.09. 2017  al biroului urbanism prin care se propune atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Avram Iancu nr.12, bl.G2, ap.7 loc.Jibou ,Biroului pentru Servicii comunitare integrate pentru o calitate –CIVIC ,respectiv semnarea contractului pentru proiectul “Servicii comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC –POCU /20/4/2/102223” depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 ,HCL nr.61/27.06. 2017 prin care s-a aprobat schimbarea destinației  spațiului, din spațiu de locuit în spațiu de birou;

            -expunerea de  motive  nr. 10. 164/04.09 2017  a domnului Primar

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 legea locuinței ,republicată cu modificările și completările ulterioare;

            Văzând prevederile art.36 alin (2) lit b, din Legea  nr.215/2001 legea administrației  publice locale   , republicată cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă  atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în str. Avram Iancu nr.12, bl. G2, ap.7 loc. Jibou ,Biroului pentru Servicii comunitare integrate pentru o

calitate –CIVIC

        Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Birourile urbanism și Contabilitate.

          Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Biroul  Contabilitate,

            -Biroul urbanism

            -Publicitate /dosar de ședință

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria