HOTĂRÂREA nr. 69 din 22 IUNIE 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

nr. 69 din  22 IUNIE 2016

privind alegerea comisiei de validare a Consiliului local  JIBOU

          Având în vedere prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          Văzând prevederile art. 4 şi art. 9 alin. (4) din anexa 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale ;

          În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

          CONSILIUL LOCAL JIBOU, adoptă prezenta

H O T Ă R Â R E

          Art. 1 Se aprobă constituirea comisiei de validare a Consiliului local al orasului Jibou în următoarea componenţă:

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică cu:

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ                                          ASISTENŢI

BUJOR IOAN                                             PETREAN DORU AURELIAN

                                                                   TARAN DANIEL VASILE

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR,

                                                   OPRIS MARIA