HOTĂRÂREA NR. 28 Din 31 martie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 28

                                                            Din  31 martie 2015

        Privind aprobarea lucrarilor de reparatii la apartamentul nr.1 din Bl.A.14, str. Garoafelor nr.11

            Consiliul Local al oraşului Jibou întrunit în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2015,

            Având în vedere:

In conformitate cu prevederile art. 36(2) lit.b din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală

republicată,

                                    Hotărăşte:

            Art.1 – Se aprobă realizarea lucrarilor de reparatii la ap.nr.1 din Bl.A.14, str. Garoafelor nr.11 , în valoare totala de 24193,70  lei, plus TVA.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Eugen Bălănean, biroul managementul proiectelor, investiţii, şi  Biroul buget, finanţe, contabilitate.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

              Boian Radu                                                                Secretar oraş,

                                                                                                Opriş Maria