HOTĂRÂREA NR.64

Din 27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                      HOTĂRÂREA NR.64

Din 27.04.2022

privind actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:

”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, judetul Sălaj”aprobat prin HCL 44/29.03.2022

Consiliul local al orașului Jibou

Având în vedere:

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 5343 / 20.04.2022;

-Raportul de specialitate nr. 5343/20.04.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

-HCL 44/29.03.2022 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru investitia ”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, judetul Sălaj”

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

 În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1  Se aprobă  actualizarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții:”Amenajare spații de joacă și petrecerea timpului liber în Orașul Jibou, județul Sălaj”aprobat prin HCL 44/29.03.2022

Valoarea totală cu detalierea pe structura devizului general:

TOTAL inclusiv T.V.A.: 2.999.798,85 RON

din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: 1.984.022,74 RON

In urma realizarii proiectului tehnic s-a modificat devizul general, respectiv valoarea investitiei.

TOTAL inclusiv T.V.A.: 3.561.254,02 lei

din care: Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A.: 2.629. 779,58 lei

   Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

    Art.3 Prezenta se comunică  cu :

          -Instituția Prefectului -județul Sălaj

          -Domnul Primar

          -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

          -Serviciul Contabilitate

          -Publicitate /dosar de ședință  

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

SICORA COSMIN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA