PH 13 din 19.02.2018

nr. 13 din 19.02.2018
HOTĂRÂREA NR. 13 Din 19.02.2018 Privind aprobarea tarifelor pentru utilajele din cadrul serviciului de salubrizare
ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 13

Din 19.02.2018

Privind aprobarea  tarifelor pentru utilajele  din cadrul serviciului

 de salubrizare

    Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-raportul nr.2083 din 15.02.2018  al Serviciului de gospodărie  comunală;

-HCL  nr.134/31.10.2017 privind reorganizarea compartimentului de Salubrizare din cadrul Serviciului de gospodărie comunală în serviciul public de interes local cu personalitate juridică,SALUBRIZARE JIBOU, în subordinea consiliului local;

-expunerea de motive a domnului primar;

-avizelele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

Văzând prevederile Legii nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de interes local, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.101/2006 –privind serviciul de salubrizare a localităților,Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 (9) coroborat cu prevederile art 45 (1,2)din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu modsificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă   tarifele  la  activitățile specifice  serviciului de salubrizare, conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2   Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar.

     Art.3  Prezenta se comunică cu:

– domnul Primar

– Institutia Prefectului judetului Sălaj

– Compartimentul impozite și taxe locale

– Serviciul de salubrizare

– Dosar hotărâri/dosar de ședință

– Publicitate /mass-media

                  Președinte de ședință                                                        Contrasemnează

                      Mureșan Augustin                                                                 Secretar oraș 

                                                                                                                               Opriș Maria