HOTĂRÂREA NR.28

Din 22.02.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL            

                                                          HOTĂRÂREA NR.28

Din 22.02.2022

privind actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru investitia

REABILITARE POD PESTE PARAUL CIONCAS

Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

          -Referatul de aprobare nr. 2361/22.02.2022 a domnului Primar ;

          -Raportul de specialitate nr. 2362/22.02.2022 al Compartimentului, managementul Proiectelor si achizitii publice;

          – HCL 150 din 28.09.2021 privind aprobarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru investitia Reabilitare pod peste paraul Cioncas ;

–  Solicitarile  de oferta nr. 12656 din 13.10.2021, nr.305 din 10.01.2022 si nr.1970 din 14.02.2022  la care nu s-a primit nici o oferta de pret pentru realizarea investitiei ;

        Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;

-H.G  nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

         Văzând prevederile art. 129 (2)lit b coroborat cu art 129(4)lit d, art 139 (1,3) din OUG nr 57/2019  provind Codul Administrativ

        În temeiul  prevederilor art 196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1Se aprobă actualizarea Indicatorilor Tehnico-Economici pentru investitia  REABILITARE POD PESTE PARAUL CIONCAS, aprobati prin HCL150 din 28.09.2021, astfel:

Valoarea totala a investitiei este de : 239.069,27 lei la care se adauga

TVA in valoare de 45.423,16lei,

din care C+M:  185.791,52 lei la care se adauga

                                        TVA in valoare de 35.300,39 lei

In urma actualizatii devizului general au rezultat urmatorii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie supusi aprobarii :

a)Valoarea totala a investitiei este de : 281.101,24 lei la care se adauga

TVA in valoare de 53.409,24 lei,

din care C+M:  218.987,32 lei la care se adauga

                                        TVA in valoare de 41.607,59 lei

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Compartimentul investiții, management de  Proiecte

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

                    -Instituția Prefectului -județul Sălaj

                    -Domnul Primar

                    -Compartimentul management de  Proiecte si achizitii publice

                    -Serviciul Contabilitate

                    -Publicitate /dosar de ședință