HOTĂRÂREA  nr. 29

Din  13.02.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     HOTĂRÂREA  nr. 29

Din  13.02.2023

Privind aprobarea Studiului de Oportunitate realizat pentru  concesionarea prin Licitație deschisa a unei suprafețe de 50Ha teren cu categoria de folosință pășune, proprietate privata a orasului  Jibou situată în extravilanul orașului

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

-Raportul de specialitate nr.1783/10.02.2023 al Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare a domnului primar nr. 1782/10.02.2023 şi avizul comisiilor  de specialitate;

– prevederile art. 13, art. 16 şi art. 17 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

Văzând  prevederile art. 129, alin(6) lit. b), Art.311,334-346 și 363  (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 Se aprobă  Studiul de Oportunitate realizat pentru  concesionarea prin Licitație deschisa a unei suprafețe de 50Ha teren cu categoria de folosință pășune, proprietate privata a orasului  Jibou situată în extravilanul orașului înscris în CF nr. 55154, nr. Cad. 55154 , conform anexei parte integrantă din prezenta.

           Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar , Compartimentul Management de proiect și achiziții publice, Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul Orașului Jibou

         -Compartimentul Buget, finanțe, contabilitate

         -Compartimentul Management de proiect și achiziții publice

         -Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

         -Mass-media/ Dosar de ședinta

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

    POP IULIUS EMMANUEL                            SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA