Hotararea nr. 37 din 29 aprilie 2014

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAS JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 37

                                                  din 29 aprilie 2014

Privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv prin completarea obiectului de activitate al SC Parc Industrial SRL  Jibou

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în 29 aprilie 2014,

            Având în vedere  expunerea de motive a d-lui primar, referatul de specialitate al  SC Parc Industrial SRL Jibou cu nr.63/2013 privind necesitatatea completarii obiectului de activitate al SC Parc Industrial precum şi avizele comisiilor de specialitate nr.1 si nr.3 ale Consiliului Local.

In conformitate cu prevederile  Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

            In baza prevederilor art.36(2) lit.”a” (3) lit.c  din Legea nr. 215/2001, republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                     Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al SC Parc Industrial SRL Jibou- acţionar unic Consiliul Local, respectiv completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati din Nomenclatorul privind clasificarea activitatilor CAEN:

Art. 2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl.primar, comtabilul si

admimnistratorul SC Parc Industrial SRL Jibou.

            Art. 3- Prezenta se comunică la:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                            Contrasemnează:

  Sarkozi Paul                                                                                   SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                                  Opriş Maria