HOTĂRÂREA nr.204

Din 22.12.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                   

   HOTĂRÂREA nr.204

Din 22.12.2022

privind  Atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Oras Jibou a unui imobil – teren intravilan cu Capela str Horea nr 19

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. /21.12.2022  al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat;

-Referatul de aprobare nr. /21.12.2022   al Primarului orașului Jibou;

-„Studiul de piata privind valorile minime consemnate pe piata imobiliara in anul 2022 , valabil pentru anul 2022 – judetul Salaj – pentru uzul notarilor publici”si conform Hotararii nr 32 din 28 mai 2013 A Consiliului Local al Orasului Jibou pentru aprobarea incadrarii terenurilor din intravilanul si extravilanul orasului Jibou si satele apartinatoare Var , Cuceu , Rona si Husia pe zone si categorii de folosinta , estimam valoarea terenului in suprafata de 1155 mp la suma de 693.000 lei . Evaluarea terenului s-a facut conform Ghidului 2022 in care valoarea minima de piata a terenurilor din zona 1 – centrala si semicentrala este de 60 lei/mp , rezultand pentru terenul in suprafata de 1155 mp , situat in Orasul Jibou str Horea nr 19 , o valoare estimata de 1155 mp X 60 lei = 69300 lei. Evaluarea terenului s-a facut in vederea atestarii apartenentei terenului la domeniul privat al Orasului Jibou ;

-Art.286, alin.(4) din Ordonanta de urgenta a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art. 6 din Legea 213/1998 – privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art.553 alin.1 , art.557 alin 2 din Legea nr 287/2009 – Codul Civil – cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art.36 alin1 din Legea nr. 18/1991 a fondului Funciar , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

-Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.c) art.354 , art.355  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1),(3) lit. g) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  “atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Jibou a terenului situat in intravilanulUAT Jibou str. Horea nr 19 , in suprafata de 1155 mp , conform planului de amplasament si delimitare intocmit de catre Pusok Ferenc a imobilelor, care face parte integranta din prezenta și actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al UAT Jibou cu o valoare estimata de  69.300 lei.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Comp.urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat.Comp. Cadastru si Fond Funciar si Comp. Contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu

– Instituția Prefectului-județul Sălaj

– Compartiment Contabilitate, Comp. Cadastru si Fond Funciar

– Comp. urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat

– Domnul Primar

– Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                             OPRIȘ MARIA