HOTĂRÂREA nr. 96 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr. 96

Din  29.06.2021

privind atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe din

Baza Sportiva Jibou către ” SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU ”

și încheierea Contractului de comodat

Consiliul local al al orașului Jibou;          

           Având în vedere:

          – Referatul de aprobare nr.8403 /24.06.2021 al domnului primar ;

          – Raportul de specialitate  nr.8404/24.06.2021 privind atribuirea în folosință gratuită a unor seprafețe din  Baza Sportiva Jibou către ” SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU ” și încheierea Contractului de comodat avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În conformitate cu art. 349, 350,351 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a normelor Agenției Naționale de Sport privind reglementarea unor probleme  financiare și organizatorice ale activității sportive, a Legii nr. 273/2006, Republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 69/2000 privind educația fizică și sportul, cu modificările și completările ulterioare, a HG nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor legii educației fizice și sportului.

În baza Extrasului de Carte Funciară cu nr.  53965 / 13.05.2021

În temeiul  prevederillor art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. f), art 130 , 139 (3)lit I art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1 Atribuirea în folosință gratuită a unor suprafețe din Baza Sportiva Jibou către ” SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU ” compusă din:

 Baza sportivă Jibou – teren de sport în suprafață de 8469 mp

                                 – tribuna construită la sol 220 mp

                                 – vestiare 120  mp

Bunurile menționate fac parte din domeniul public al UAT oraș Jibou înscrise în Carte Funciară  nr.  53965 / 13.05.2021.

          Art.2 Încheierea Contractului de comodat în conformitate cu Art. 10 alin. din HG nr. 884/2001  privind atribuirea în folosință gratuită a suprafețelor menționate la Art.1. Predarea preluarea bunurilor menționate se face pe bază de protocol încheiat între pățile interesate în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

          Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a acesteia se incredinteaza domnul primar .

          Art.4  Prezenta se comunica cu

       -dl. Primar

       -Institutia Prefectului jud. Salaj 

       -comp. Organizare,salarizare,resurse umane,

       -dosar hotarari/ dosar de sedinta

       -publicitate / mass-media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA