HOTĂRÂREA nr. 79 Din 25.05.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                

HOTĂRÂREA  nr.79

Din  25.05.2021

Privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea  închirierii prin licitație publică a bazei sportive  Rona , situată în sat Rona Nr.97/A , înscrisă în CF 50289 nr.cadastral 50289

Consiliul Local al orașului Jibou,

Având în vedere :

-Raportul de specialitate nr. 6992 din 20.05.2021 al Biroului urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare a domnului primar nr.6991/20.05.2021 şi avizul comisiilor  de specialitate ;

-Cererea înregistrată la nivel UAT cu nr.6889 /19.05.2021 prin care  Asociația Club Sportiv ABBA Jibou a depus o solicitare de închiriere a  bazei sportive Rona, pentru desfășurarea activităților sportive ;

-Hotărârea Consiliului Local nr.62 din 26.05. 2020  prin care s-a aprobat  REGULAMENT–CADRU de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public și privat al orașului JIBOU aflate în administrarea Consiliului local al orașului JIBOU

Văzând  prevederile art. 129, alin.2 lit. c, alin(6) lit. b), Art.311,334-346 și 363  (2) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :

 Art.1 Se aprobă  Studiul de oportunitate în vederea închirierii prin licitație publică a bazei sportive Rona , situată în sat Rona Nr.97/A , înscrisă în CF 50289 nr.cadastral 50289 .

 Art.2 Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Biroul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

         Art.3 Prezenta se comunică cu:

                   – Dl.Primar

         – Biroul urbanism

                   – Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

                   – Populația orașului, prin afișare

         – Dosar hotărâri/dosar de ședință

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,            CONTRASEMNEAZĂ:

           PASCALAU VLAD ANDREI                 SECRETAR GENERAL

                                                                                     OPRIȘ MARIA