HOTĂRÂREA nr.161 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU       

                                                          HOTĂRÂREA  nr.161

Din 26.11.2019

privind  atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în orașul Jibou, str. Garoafelor nr.9, bl.A2, ap.14, Asociației Vis Juventum

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr.14506/21.11.2019  al Biroului Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat prin care se propune atribuirea în folosință gratuită a spațiului situat în în orașul Jibou, str. Garoafelor nr.9, bl.A2, ap.14, Asociației Vis Juventum;

-referatul de aprobare nr. 14505/21.11 2019  a domnului Primar;

            -adresa nr.13252/28.10.2019 a  Asociației Vis Juvenum  privind  implementarea in orasului Jibou a  proiectului  cu titlul ”Vârsta a treia=oglinda comunității” proiect care vizeaza servicii adaptate  nevoilor personale pentru 60 de persoane varstnice  din orasul Jibou ;

            -Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei Vis Juventum

            În baza certificatului de moștenire vacantă nr.663/2019 din data de 05.11.2019 moștenitorul întregii mase succesorală a apartamentului nr.14, situat în orașul Jibou, str. Garoafelor, nr.9, Bl. A2, jud. Sălaj,este UAT Oraș Jibou;

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului local

            Potrivit prevederilor Legii nr. 114/1996 legea locuinței ,republicată cu modificările și completările ulterioare;

            Potrivit art.129 alin (1), 129 alin (2) lit. c, 129 alin (6) lit. b,art 349,  362 alin.2, art 297 alin(1) lit.d.

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                   

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1  Se aprobă  atribuirea în folosință gratuită a spațiului (apartament )situat în orașul Jibou, str. Garoafelor nr.9, bl.A2, ap.14, Asociației Vis Juventum pentru proiectul cu titlul ”Vârsta a treia=oglinda comunității”.Apartamentul este proprietatea  Uat oras Jibou inscris in evidentele  contabile sub nr de inventar  nr 1377/ 21.11.2019

          Art.2 Contractul de atribuire în folosință gratuită se incheie pe o perioadă de 3 ani de zile cu posibilități de prelungire, în condițiile legii prin act adițional.  Drepturile,obligațiile  ,modalitatile de angajare a raspunderii părților,inclusiv cheltuielile de intretinere a spatiului  se vor prevede în contract.Termenul de predare primire a apartamentului se precizeaza in contract.

         Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Administrarea domeniului public și privat și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate impozite și taxe locale.

         Art.4  Prezenta se comunică  cu :

            -Instituția Prefectului Județul Sălaj

            -Dl. Primar

            -Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate impozite și taxe locale         

-Biroul Urbanism,Amenajarea teritoriului,Administrarea domeniului public și privat 

-Compartimentul management de proiecte și achiziții publice

-Publicitate /mass media

            -Dosar de ședință ,

            – Asociației Vis Juventum

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA