HOTĂRÂREA NR.138 din   27.11. 2018

HOTĂRÂREA NR.138

Din   27.11. 2018

Privind  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilitati  cu ocazia sărbătorilor de iarnă

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-expunerea de motive nr. 14.189/20.11 2018 a domnului Primar ;

-raportul nr. 14.188/20.11.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

-referatul nr.13427/31.10.2018 al compartimentului organizare, salarizare, resurse umane prin care se solicită  alocarea de fonduri pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă incadrat în gradul I grav de handicap;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1,2 și  ale Consiliului local;

Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  , cu modificările și  completările ulterioare ;

În temeiul art. 36(2) litb ,d şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei în vederea  achiziționării a 40 de pachete cu alimente  și dulciuri  în valoare de 100 lei/pachet  pentru persoanele cu dizabilități  cu ocazia sărbătorilor de iarnă ,conform anexei parte integrantă din prezenta .

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art.3   Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Dosar hotărâri

-Publicitate /mass media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             Contrasemnează:

            SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria