HOTĂRÂREA  nr.34 Din  29.03.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.34

Din  29.03.2022

Privind aprobarea  prelungirii contractului de închiriere spațiu pentru SC PARC INDUSTRIAL SRL cu destinația de birou în suprafață de 6 mp situat în incinta Primăriei orașului Jibou

               Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr. 3815   din  21.03.2022 al Serviciului, Buget, Finante, contabilitate, impozite si taxe locale prin care se propune aprobarea  prelungirii contractului de închiriere nr.2140/2014 modificat succesiv prin acte adiționale, pentru spatiul comercial din satul Rona ;

          -referatul de aprobare nr. 3814   din  21.03.2022 a domnului Primar și avizul favorabil  a comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3 ale Consiliului local;

          -cererea nr. nr.3815/21.03.2022 domnul IENCIU GHEORGHE , în calitate de administrator al societății SC PARC INDUSTRIAL SRL  ne solicită prelungirea pe o perioadă de 5 ani a contractului de închiriere spațiu cu destinația de birou în suprafață de 6 mp, pentru SC PARC INDUSTRIAL SRL ;

     În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  b, coroborat cu alin (6) lit. b, din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

     În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  prelungirea, prin act aditional, a contractului de închiriere spațiu cu destinația de birou în suprafață de 6 mp, pentru SC PARC INDUSTRIAL SRL, care este situat  în incinta Primăriei orașului Jibou având destinația de birou în suprafață de 6 mp pe o perioadă de 5 ani.

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul Buget, finanțe, contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului- județul Sălaj

– Dl. Primar

– Serviciul Buget, Finanțe,Contabilitate Impozite și taxe locale

– Publicitate /dosar de ședință 

          – SC PARC INDUSTRIAL SRL

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ

              POP CORNEL EUGEN                     SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA