HOTĂRÂREA NR. 155 din 18.12. 2018

HOTĂRÂREA NR. 155

Din 18.12. 2018

Privind rectificarea bugetului  pe anul 2018 în vederea derulării în bune condiții a  proiectului ”Abordare integrată  a sărăciei  și excluziunii sociale  în beneficiul întregii comunități„

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– Expunerea de motive a domnului Primar

– Raportul nr. 15177/14.12 2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2018 în vederea derulării în bune condiții a  proiectului  ”Abordare integrată  a sărăciei  și excluziunii sociale  în beneficiul întregii comunități;

– referatul de specialitate nr. referatul nr  15121/13.12.2018

– avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

În baza prevederilor art.58 alin (1) lit a,  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b, şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRAȘTE:

 

Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului  pe anul 2018 în vederea derulării în bune condiții a  proiectului ”Abordare integrată  a sărăciei  și excluziunii sociale  în beneficiul întregii comunități„ astfel:                                                                                                                                                                                                                                                                       mii lei

VENITURI                                                                                                  95.25

48.02.03  sume primite de la  Fondurilor Social European /

prefinanțare                                                                       95.25

Pe cheltuieli aceste sume  se repartizeaza astfel:

CHELTUIELI                                                                                      95.25

CAP 87.05  Proiecte de dezvoltare multifuncțională

58.01.02  Finanțare externă nerambursabilă                                   95.25

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și doamna Opriș Dorina șef Serviciu contabilitate.

Art. 2 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                   Contrasemnează:

            CSATLOS SANDOR                                                  SECRETAR ORAȘ