HOTĂRÂREA nr.182 Din 23.11.2021 privind aprobarea completării HCL nr.146/28.09.2021 privind solicitarea transmiterii unui imobil(construcții și teren) situat în orasul Jibou, strada Parcului, nr.10, jud.Sălaj, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”Prof. Dr. G.K Constantinescu” din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                  

HOTĂRÂREA nr.182

Din 23.11.2021

privind  aprobarea completării HCL nr.146/28.09.2021 privind solicitarea transmiterii unui imobil(construcții și teren) situat în orasul Jibou, strada Parcului, nr.10, jud.Sălaj, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”Prof. Dr. G.K Constantinescu” din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

         -raportul de specialitate nr. 14323  din  19.11.2021 al Comp. urbanism, amenajarea teritoriului administrarea domeniului public și privat ;

– referatul de aprobare nr. 14322  din  19.11.2021 al primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

– proiectul de hotarare privind aprobarea solicitarii transmiterii unui imobil (constructii si teren), situat in orasul Jibou, strada Parcului, nr. 10, jud Sălaj, din domeniul public al Statului Român si administrarea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale-Agentia Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu nr.14392/18.11.2021 înregistrată la Primăria orașului Jibou cu nr. 13116 din 18.11.2021 prin care ne solicită completarea HCL nr. 146/2021 si includerea prevederilor art 292 alin.7 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 287 lit. a, 292 alin.1-11 din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ ;

          Văzând prevederile  art.129 (2)lit c , art 139  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În temeiul prevederilori art.196(1)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă completarea HCL nr.146/28.09.2021 cu referire la solicitarea transmiterii unui imobil(construcții și teren) situat în orasul Jibou, strada Parcului, nr.10, jud.Sălaj, din domeniul public al Statului Roman si administrarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie ”Prof. Dr. G.K Constantinescu” din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în domeniul public al Orașului Jibou și administrarea Consiliului Local Jibou

Imobilul este  compus din  urmatoarele bunuri prevazute în anexa la HG nr 1705/2006   cu modificarile si completarile ulterioare, evidentiate în  inventarul bunurilor  Ministerului Finantelor publice  ,astfel :

         1) Sediu şi laborator ORSA Jibou Jud. Sălaj, orş. Jibou, str.Parcului suprafaţa construită – suprafaţa desfăşurată – 82 mp; P+M; suprafaţa curte – 1.000 mp;nr.crt 208- nr.MFP 38503  cod de clasificare 8.28.03

         2)  Grajd reproducători ORSA Jibou Jud. Sălaj, orş. Jibou, str.Parcului nr.10 suprafaţa construită – suprafaţadesfăşurată – 162 mp; cărămidă,nr.crt.209 -nr.MFP 38504  cod de clasificare 8.27.07

         3)  Beci ORSA Jibou pentru păstrare gheaţă Jud. Sălaj, orş. Jibou, str.Parcului nr.10 suprafaţa construită – suprafaţa desfăşurată – 13 mp; cărămidă-  nr.crt.210 -nr.MFP 38505  cod de clasificare 8.28.10

         4)  Grup sanitar ORSA Jibou Jud. Sălaj, orş. Jibou, str.Parcului nr.10 suprafaţa construită – suprafaţa desfăşurată – 3,70 mp; beton şi cărămida – nr.crt.211- nr.MFP 38507  cod de clasificare 8.28.12

          Art. 2 Dupa preluarea imobilului respectiv se intenționează reconversia construcțiilor existente neutilizate aflate în intravilaul orașului Jibou, prin amenajarea unui Centru social pentru vârstnici, destinat petrecerii timpului liber și recreerii acestora. Valoarea estimata  a lucrarilor este de 500.000lei. Fondurile vor fi asigurate din bugetul local al orașului Jibou. Termenul de realizare a investitiei va fi de 5 ani de la obtinrea imobilului iar in situatia nerealizarii obiectivului în termenul prevazut mai sus, autoitatile locale vor face demersurile pentru intoarcerea bunului în domeniului public al statului, respectand prevederile art. 292. Alin.7 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar Compartimentul  urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, Compartimentul investiții și Serviciul buget finante contabilitate,impozite si taxe locale .

          Art.4 Prezenta se comunică cu:.

         – Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie ”Prof. Dr. G. K. Constantinescu

         -Dl.Primar

         -Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

         -Compartiment  urbanism

         -Compartimentului  Management de proiecte si  investitii

         -Instituţia Prefectului -judeţul Sălaj

         -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

         -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,               CONTRASEMNEAZĂ:

           CHIȘ CIPRIAN                SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA