HOTĂRÂREA nr.40 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.40

Din 18.04.2019

privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de  administratorilor de condominii

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

          -Raportul de specialitate nr. 4552/09.04.2019 al Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat ;

-Expunerea de motive a Primarului  orașului Jibou și avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate  a Consiliului Local ;

-Art. 2 lit. e), art. 10 alin. (5) și art. 64 din Legea nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;

În temeiul art  art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                       HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Metodologia de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de  administratori de condominii conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 36/2009 .

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se incredinteaza  domnul primar și Biroul Urbanism .

          Art.4  Prezenta se comunică cu:

-Dl. Primar

-Institutia Prefectului –Județul Sălaj

           -Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului

          -Dosar de ședință /dosar hotărâri

          -Publicitate/mass media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ                                                                                                 OPRIȘ MARIA