HOTĂRÂREA  nr.134

Din  07.10.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.134

Din  07.10.2022

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședinței de indata a Consiliului local din  data de 07 octombrie 2022

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

          Având în vedere HCL nr. 131/25.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

          Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

          În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1 Se aproba conducerea ședinței de indata a Consiliului local din  data de 07 octombrie 2022 de catre domnul consilier Pintea Victor

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

          Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                    -Persoana mentionata la articolul 1

                    -Domnul Primar

                    -Dosar hotărâri /publicitate

          -Publicitate/mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ:

         PINTEA VICTOR                    SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA