HOTĂRAREA nr. 1 din 08.01.2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRAREA nr. 1

Din 08.01.2019

Privind  aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local

Consiliul local al  orașului Jibou întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere:

– referatul nr. 41/04.01.2019 al Serviciului contabilitate  privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la secțiunea  de dezvoltare pe anul 2018  din excedentul bugetului local

– expunerea de motive a domnului primar,avizul comisiilor de specialitate 1și 3;

În  conformitate cu prevederile  cap. V  art 15.13.3 lit. b, din  Ordinul nr. 3858 / 2018 din  21.12.2018  pentru completarea Normelor Metodologice  privind încheierea exercițiului bugetar  al anului 2018, aprobate prin Ordinul  Ministrului finanțelor publice  nr. 3809/2018 ;

Potrivit prevederilor art. 36 alin.( 2) lit. b,  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale  republicată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale  republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă acoperirea deficituluI  bugetar la secțiunea de dezvoltare pe anul 2018 din excedentul bugetului local astfel:

Venituri an curent sect dezvoltare …………………………….1.444.556,23  lei

Cheltuieli bugetare an curent……………………………………..5.678.050,40  lei

Deficit bugetar       …………………………………………….4.233.494.17  lei

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințeaza domnul primar și Serviciul contabilitate .

Art.3 Prezenta se comunică cu:

– Institutia Prefectului –județul Sălaj

– domnul Primar

–  Trezoreria Jibou.

–  Serviciul contabilitate

– dosar hotarari/dosar de sedinta

–  publicitate

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     Contrasemneaza SECRETAR

     ALMAȘ IOAN                                                                             OPRIȘ MARIA