HOTĂRÂREA nr.22 Din 26.02.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.22

Din 26.02.2019

privind modernizarea arhitecturală și peisagistică a zonei centrale situată

între Bl. M1 și Judecătoria Jibou

            Consiliul local al orașului Jibou,

          Având în vedere:

           -raportul de specialitate  nr.1837 din 19.02.2019 al Biroului urbanism , Comp. Investiții și Comp disciplina în construcții și protecția mediului;                                                                                                                             

          -expunerea de  motive a domnului Primar nr.1838 din 19.02.2019, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit  prevederilor:

          -Legea nr.24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din zonele urbane;

          -OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului midificată prin Legea nr. 265/2006;

           În temeiul prevederilor art.36 alin (2), lit. b și c , alin (5) lit a, coroborat cu prevederile art.45 (2) lit. e, din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă amenajarea și modernizarea arhitecturală și peisagistică a unei porțiuni din zona  centrală a orașului Jibou, situată între Blocul de locuințe M1 și Judecătoria Jibou pe terenul aparținând domeniului public potrivit HG 966/2002 Anexa 4,  astfel zonele propuse spre amenajare sunt:

  1. Zona verde

          Amenajarea peisagistică  va cuprinde :

  • Plantarea de noi arbori dendrologici decorativi
  • Nivelarea terenului și însămânțarea cu gazon
  • Realizarea  unui sistem de udare prin aspersie
  • Montarea a două pergole prevăzute cu bănci pentru odihnă și recreere
  • Zona de parcare auto

        Parcarea existentă va fi reconturată, prin ridicarea  copertinelor existente foarte  degradate , care în  forma actuală  (acoperisuri rupte,culori  amestecate ) creează o atmosferă  dezolantă în centru orașului.

          În zona adiacentă spațiilor verzi  nou create  se vor trasa  un număr  mai mare de  parcări decât numărul de copertine existente,eliminându-se  excesul de spațiu neutilizat. Locurile de parcare vor deservi  locatarii din zona blocul de locuinte M1 și din zonele învecinate conform schiței parte integrantă din prezenta.

     Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar, doamna

Opriș Dorina  șef Compartiment Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și Taxe și comisia de inventariere.

     Art.3  Prezenta se comunică cu:

          -Domnul Primar 

          -Instituția Prefectului- județul Sălaj

          -Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe

          -Compartimentul Disciplina în construcții și protecția mediului

          -Compartimentul Investiții

          -Dosar de ședinta/dosar  hotărâri

          -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul

Mureșan Augustin