HOTĂRÂREA nr.54 din 30 mai 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.54

Din 30 mai 2017

privind  aprobarea utilizării  sumei de 5.000 lei pentru  manifestările dedicate Zilei de

1 iunie  “Ziua Internațională a copiilor  “

      Consiliul local al oraşului Jibou ,întrunit în sedinţa  ordinară.

      Având în vedere:

    – raportul de specialitate nr. 6560din 30.05 2017 al compartimentului contabilitate 

    -expunerea de motive a domnului primar privind necesitatea și oportunitatea promovării proiectului de hotărâre , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

            În temeiul prevederilor art.36 alin(2)lit c, și art.45 alin (3)  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

     Art.1  Se aprobă utilizarea  sumei de 5.000 lei pentru  manifestările dedicate Zilei de 1 iunie  “Ziua Internatională a copiilor  “Manifestările se vor desfăsura în perioada 31.05.2017 –  01.06.2017

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se incredințează  domnul Primar

     Art.3   –  Prezenta se comunica cu

Institutia Prefectului judetului Salaj

Domnul  Primar

Compartimentul  buget, finante, contabilitate

Dosar  hotărâri/dosar de ședință

Mass-media

Președinte de ședință                                                Contrasemnează SECRETAR

     Almaș Ioan                                                                      Opriș Maria