HOTĂRÂREA nr.146 Din 25.10.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.146

Din 25.10.2022

privind “Atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Oras Jibou a unor imobile – teren intravilan și extravilan

 Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 13521/24.10.2022  al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat;

-Referatul de aprobare nr. 13520 /24.10.2022 al Primarului orașului Jibou;

-Art.354 , art.355 din Ordonanta de urgenta a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art. 6 din Legea 213/1998 – privind bunurile proprietate publica , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Art.553 alin.1 , art.557 alin 2 din Legea nr 287/2009 – Codul Civil – cu modificarile si completarile ulterioare,

-Art.36 alin1 din Legea nr. 18/1991 a fondului Funciar , cu modificarile si completarile ulterioare,

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

-Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.c)  din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1),(3) lit. g) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă  atestarea apartenentei la domeniul privat al UAT Jibou   terenului  situat in intravilanul UAT Jibou,  in suprafata de 4076 mp, inscris in CF nr.1 Jibou cu nr. Topo 513/1/c/2/1/a/a/1/2/1/1/2/2/1/1/1/b/a/a, conform planului de amplasament si delimitare , parte integranta din prezenta.

Art.2 Se aprobă  trecerea   terenului  intravilan  in suprafata de 4076 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului inscris in CF nr.1 Jibou cu nr. Topo 513/1/c/2/1/a/a/1/2/1/1/2/2/1/1/1/b/a/a, conform documentatiei intocmite de catre Pusok Ferenc , parte integranta din prezenta.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat .

Art.4   Prezenta se comunică cu

– Instituția Prefectului-județul Sălaj

– Compartiment Contabilitate

– Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat                 – Domnul Primar

– Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ:PETREAN DORU AURELIAN                SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA