HOTĂRÂREA NR.169 Din 15.12.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA NR.169

Din  15.12.2020

Privind  alocarea sumei de 3500 lei pentru acordarea unor pachete pensionarilor

  cu ocazia sărbătorilor de iarnă

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Referatul de aprobare nr. 12866 /09.12 2020 a domnului Primar

           -Raportul nr.12867/09.12.2020 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate prin care se propune alocarea sumei de 3500 lei  pentru acordarea unor pachete  pensionarilor  cu ocazia sărbătorilor de iarnă;

          -adresa nr. 7/10.11.2020 a Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaj prin care se solicită acordarea unui numar de 50 de pachete cu produse alimentare de sărbători pentru pensionarii care se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate;

     – avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, 2 si 3 ale Consiliului Local;

     Potrivit prevederilor legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale  , cu modificarile si  comp-letarile ulterioare

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art. 1  Se aprobă alocarea sumei de 3500 lei cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru acordarea a 50 de pachete x 70 lei/pachet pensionarilor  care se află în situații dificile din punct de vedere material și de sănătate.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

            -Dl.Primar

            -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

            -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

            -Sindicatului Liber al Pensionarilor Sălaj

            -Dosar hotărâri

            -Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ:

   STANA IOAN ROMULUS                                                  SECRETAR GENERAL                                                                                                   OPRIȘ MARIA