HOTĂRÂREA NR.37 Din 18. 04. 2019

 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.37

Din 18. 04. 2019

privind completarea HCL nr.158/18.12.2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

          Având în vedere :

-Raportul nr. 4732 /12.04.2019 al Serviciului  buget, finanțe contabilitate impozite și taxe și Biroului urbanism;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             -expunerea de motive a d-lui primar, avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

          În baza prevederilor :

-Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal ,

-Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 266 alin.(5 și 6) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare;

-Legea 196/2017 pentru modificarea  art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

HCL nr.158/2018privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019;

          În temeiul art. 36(2) lit.b art36(4)lit c şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă completarea HCL nr. 158/2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2019 potrivit anexei parte integrantă din prezenta :

          Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar, Biroul urbanism , Serviciul buget finanțe contabilitate, impozite și taxe locale

          Art.3  Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul buget, finanţe, contabilitate

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Biroul Urbanism

          -Dosar hotărâri

          -Publicitate/mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ                                                                                                 OPRIȘ MARIA

ANEXA la HCL nr. 37/2019

Nr.crt. Denumire tarif Tarif /2019

Tarife ce constituie nivelul de închiriere directă sau de pornire a licitaţiilor publice organizate pentru închirierea TERENURILOR ce aparţin domeniului public sau privat al Orasului Jibou

 1. Inchiriere teren pentru amplasare chiosc/toneta
  Zona A 35 lei/mp/luna
  Zona B 30 lei/mp/luna
  Zona C 25 lei/mp/luna
  Zona D 20 lei/mp/luna
  Zona rurala 20 lei/mp/luna
 2. Inchiriere teren pentru terase in scop comercial
  Zona A 17 lei/mp/luna
  Zona B 15 lei/mp/luna
  Zona C 13 lei/mp/luna
  Zona D 11 lei/mp/luna
  Zona rurala 11 lei/mp/luna

Notă: Pentru terasele cu caracter permanent chiriaşul va achita 10% din chiria stabilită prin HCL
pentru perioada în care terasa nu funcţionează , respectiv 1 octombrie – 1 mai.
La cererea chiriaşului şi cu acordul proprietarului terenului, perioada de funcţionare a terasei se va
putea extinde şi în afara intervalului 01 mai-30 septembrie, în condiţiile achitării şi în această
perioada a cuantumului chiriei integrale, stabilite prin HCL.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
BUJOR IOAN SECRETAR ORAȘ
OPRIȘ MARIA