HOTĂRÂREA NR. 62 din 24 mai 2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                            HOTĂRÂREA NR. 62

                                                              din 24 mai 2016

                  Privind aprobarea contului de executie bugetara pe trimestrul I 2016

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în  24 mai 2016        Având în vedere:

            In conformitate cu prevederile  art. 49 alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.”b” (4) lit.a  din Legea nr.215/2001, modificată şi republicată;

            In temeiul art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1   Se aprobă contul  de execuţie  bugetară  pe trim.I  2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2   Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

       Boian Radu                                                           Contrasemnează:                                                                                                                      SECRETAR ORAŞ,

                                                                      Opriş Maria