HOTĂRÂREA nr.44 Din 18.04.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA nr.44

Din 18.04.2019

privind aprobarea  bugetului de  funcționare al UAT oraș Jibou  pe anul 2019  și prevederi bugetare pe perioada 2020-2022

             Consiliul local al orașului Jibou,

          Avand în vedere: 

        – raportul de specialitate  nr.4868 din 16.04.2019 al Serviciului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

         – expunerea de  motive  a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor Legii  nr. 50/2019 legea bugetului de stat pe anul 2019 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, art.5 din OUG 90/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare;

          Văzând  prevederile art.36 alin(2) lit b,36 alin (4) lit a, din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor 45 alin (2) lit. a și ar 115 alin.(1) lit. b din Legea nr 215/2001 legea administratiei publice locale republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1.  Se aprobă  bugetul  de funcționare al UAT oraș JIBOU  pe anul 2019 astfel:

NR CT VENITURI COD PROGRAM 2019 PREVEDERI 2020 PREVEDERI 2021 PREVEDERI 2022
  VENITURI TOTALE   13.491.420 13.272.440 13.284.440 13.304.440
  Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 1.143.840 4.337.840 4.349.840 4.370.840
  Sume def TVA ptr drumuri 11.02.05 88.200      
   Sume def tva ptr echilibrare 11.02.06 1.760.000 1.111.000 1.235.000 1.331.000
  Varsamninte din  sec functionare 37.02.03 -1.382.000 -1456.400 -1.607.400 -1.701.400
  Subv de la alte bugete Sanatate si aj incalzire 42.02 396.200 435.000 435.000 435.000
         
         
  VENITURI PROPRII   11.485.180 8.845.000 8.872.000 8.869.000
  Imp pe venit din transf pe proprietate 03.02.18 10.000      
  Cote def imp venit 04.02.01 6.320.000 4.398.000 4.398.000 4.398.000
  Sume alocate din cote defalcate 04.02.04 235.000 252.000 269.000
  Sume repartizate din fd la dispozitia consiliul judetean 04.02.05 800.000      
  Imp cladiri PF 07.02.01.01 571.700 570.000 570.000 570.000
  Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 1.090.000 1.050.000 1.060.000 1.060.000
   Impozit teren PF 07.02.02.01 180.000 180.000 180.000 180.000
  Imp teren PJ 07.02.02.02 100.000 100.000 100.000 100.000
  Imp teren extravilan 07.02.02.03 200.000 200.000 200.000 200.000
  Taxe judiciare timbru 07.02.03 125.000 125.000 125.000 125.000
  Impozit spectacole 15.02 3.480
  Imp mij transp PF 16.02.02.01 500.000 500.000 500.000 500.000
  Imp mij transport PJ 16.02.02.02 230.000 230.000 230.000 230.000
  Taxe tarif elib licente 16.02.03 220.000 220.000 220.000 220.000
  Alte taxe utilize bunuri 16.02.50 24.000 20.000 20.000 20.000
  Alte  imp si taxe 18.02 38.000 40.000 40.000 40.000
  Venit concesionari si inchirieri 30.02.05 550.000 550.000 550.000 550.000
  Venit prest servicii 33.02 60.000          60.000 60.000 60.000
  Venit taxe  administrar Taxe extrajudiciare de timbru 34.02 2.000 2.000 2.000 2.000
  Venit amenzi 35.02 370.000 330.000 330.000 330.000
  Diverse venituri 36.02 36.000 35.000 35.000 35.000
             
  CHELTUIELI TOTAL COD 13.491.420 13.272.440 13.284.440 13.304.440
  Autoritati publice 51.02. 3.474.790 3.484.400 3.484.400 3.484.400
  Chelt personal   2.901.200 2.910.000 2.910.000 2.910.000
  Chelt materiale   499.250 500.000 500.000 500.000
  Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrat   74.340 74.400 74.400 74.400
  Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= 54.02 296.800 297.300 297.300 297.300
  Ch personal   237.500 238.000 238.000 238.000
  Ch materiale   9.300 9.300 9.300 9.300
  Fd rezerva   50.000 50.000 50.000 50.000
  Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 743.000 738.400 738.400 738.400
  Chelt personal   709.000 710.000 710.000 710.000
  Ch materiale   34.000 28.400 28.400 28.400
  Invatamant 65.02 1.203.140 1.130.840 1.142.840 1.162.840
  Chelt materiale Reparatii capitale   1.030.800   958.000 970.000 990.000
  CES   112.340 112.340 112.340 112.340
  Burse   35.000 35.500 35.500 35.500
  Tichete gradinita   25.000 25.000 25.000 25.000
         
  Sanatate Cabinet scolar si spital 66.02 548.200 435.000 435.000 435.000
  Ch personal   360.800 430.000 430.000 430.000
  Cheltuieli materiale   5.400 5.000 5.000 5.000
  Transfer spital   182000      
  Cultura,recreere,religie 67.02 689.950 714.000 714.000 714.000
  Chelt personal   184.400 186.000 186.000 186.000
  Ch materiale   380.550 403.000 403.000 403.000
  Asociatii si fundatii =sport cultura   125.000 125.000 125.000 125.000
  Asistenta sociala 68.02 3.217.500 3.218.500 3.218.500 3.218.500
  Cheltuieli personal asistenti   1.504.000 1.505.000 1.505.000 1.505.000
  Indemnizatii handicapati   1.600.000 1.660.000 1.660.0000 1.660.000
  Incalzire lemne-ajutor social   73.500 43.500 43.500 43.500
  Ajutor urgenta   10.000 10.000 10.000 10.000
  Asociatii si fundatii=sanatate   30.000
  Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 425.000 430.000 430.000 430.000
  Cheltuieli materiale   425.000 430.000 430.000 430.000
  Protectia mediului 74.02 601.140 599.000 599.000 599.000
  Cheltuieli personal   352.740 353.000 353.000 353.000
7 Cheltuieli materiale   248.400 246.000 246.000 246.000
  Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 184.000 185.000 185.000 185.000
  Cheltuieli materiale   184.000 185.00 185.000 185.000
  Transporturi, strazi 84.02 2.107.900 2.040.000 2.040.000 2.040.000
  Cheltuieli personal   849.500 851.000 851.000 851.000
  Cheltuieli materiale   1.258.400 1.189.000 1.189.000 1.189.000
  EXCEDENT        

     Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și  compartimentul  Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

     Art.3.  Prezenta se comunică cu :

          -Domnul Primar

          -Instituția Prefectului- județul Sălaj

          -Serviciul  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe      

          -Trezoreria Jibou

          -Consiliul Județean Sălaj

          -Dosar de ședință/dosar  hotărâri

          -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

          BUJOR IOAN                                                           SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA