HOTĂRÂREA nr.50 din 30 mai 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.50

Din 30 mai 2017

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor  faza DALI pentru lucrările  privind “Modernizarea  iluminatului public în orașul JIBOU

și satele apartinatoare

      Consiliul local al oraşului Jibou ,întrunit în sedinţa  ordinară

      Având în vedere:

    -raportul de specialitate nr 6250 din 22.05 2017 al  compartimentului  investitii, managementul proiectelor  

    -expunerea de motive  a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate

      Potrivit prevederilor art.44 alin  1 din legea nr 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificarile si completarile ulterioare

       În conformitate  cu prevederile   art 36 alin 2 lit  b coroborat cu alin 4lit d din legea nr 215/2001 legeaadministratiei publice locale ,republicata

       În temeiul prevederilor art.45 alin 3  din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăşte:

     Art.1  Se  aprobă  indicatorii tehnico-economici  și a documentațiilor  faza DALI pentru lucrările   privind “Modernizarea  iluminatului public în orașul JIBOU  și satele aparținatoare astfel:

a)Valoarea totală a investiției este de  2.472.570,66 lei la care se adaugă  TVA în valoare de 469.788,40 lei

Din care C+M  2.092.639,97 lei la care se adauga TVA in valoare de 397.601,60 lei

b)Indicatori  de operare și de impact :

 Cresterea  numărului de  aparate  cu minim.19,6%

 Scăderea  consumului de energie  cu minim.27.5%

 Durata  estimată de execuție a obiectivului de investitii  este de 5 luni.

     Art.2  Cu ducerea la îndeplinire se încredințeaza  domnul Primar

     Art.3  Prezenta se comunică cu

Instituția Prefectului județului Sălaj

Domnul  Primar

Compartimentul buget, finante, contabilitate

                        –     Compartimentul  investitii, managementul proiectelor  

Dosar  hotărâri/dosar de ședință

Mass-media

Președinte de ședință                                                Contrasemnează SECRETAR

      Almaș Ioan                                                                  Opriș Maria