HOTĂRÂREA NR. 20 Din 26.02.2019

   CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR. 20

Din 26.02.2019

Privind aprobarea organizării licitației  publice deschise cu strigare  pentru închirierea  unei suprafete de  1 mp spațiu  situat la etaj în incinta Primăriei orașului Jibou pentru amplasare  aparat de cafea

          Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou nr.1191/22.02.2019;

– referatul nr.1190 /22.02.2019 al Serviciului  Contabilitate;

Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1si nr.3 ale Consiliului Local;

          În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c , art 36 alin 5, lit. a  coroborat  cu art.123 alin (1 și 2)  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1  Se aprobă organizarea  licitației  publice deschise cu strigare  pentru închirierea  unei suprafețe de  1 mp spațiu situat la etaj în incinta Primăriei orașului Jibou cu sediul in str. 1Decembrie 1918 nr.16 loc pentru amplasare  aparat de cafea

Spatiul  este  proprietate publica a UAT oraș Jibou potrivit anexei nr. 4 la HG 966/2002.

          Art.2  Se aprobă pretul de pornire a  licitației 2 lei/mp /zi.

          Art.3  Se aprobă perioada de închiriere a spațiului de  1 an de zile cu posibilități de  prelungire prin acte  adiționale în condițiile legii.  

          Art.4  Se aprobă caietul   de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație,  organizarea și desfășurarea licitației,conform anexei parte integrantă din prezenta  hotărâre.

          Art.5  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

          Art.6   Prezenta se comunică cu:

          -Dl.Primar

          -Serviciul  buget finanțe contabilitate

          -Biroul urbanism

          -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

          -Dosar hotărâri/dosar de sedinta

          -Publicitate,  mass –media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

COTUȚ ȘTEFAN- plecat din localitate                           SECRETAR ORAȘ

      Semnează 3 consilieri                                                      OPRIȘ MARIA

Micle Corina

Sarkozi Paul

Mureșan Augustin