HOTĂRÂREA nr.208

Din 19.12.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.208

Din 19.12.2023

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădirile neîngrijite situate pe str. Agrijului, nr. 1/A, proprietatea Automobil Clubul Român, sucursala Sălaj

Consiliul Local al oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul nr.16194/14.12.2023 al Compartimentului impozite și taxe locale;

-Referatul de aprobare nr. 13813/25.10.2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabil ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza prevederilor Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-HCL 180/20.12.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023;

-Dispoziția nr.696/2023 prind constituirea comisiei de inventariere a clădirilor neîgrijite;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Văzând prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul articolului 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

Art.1   Se aprobă majorarea cu 500% a impozitului pe clădirile situate pe str. Agrijului, nr 1/A, proprietatea Automobil Clubul Român, sucursala Sălaj deoarece comisia de inventariere a clădirilor neîingrijite, stabilită prin dispozitia nr.696/2023 a constatat starea tehnică nesatisfăcătoare având un punctaj de referință pentru degradare >25,1%.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și  Serviciul buget , finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu:

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

               STANA IOAN ROMULUS                         SECRETAR GENERAL

                                                                                           TEGLAȘ RODICA