HOTARAREA nr 121 din 06.10.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                         

                                                HOTARAREA  nr 121   

                                                 din   06. 10   2016

                                   Privind rectificarea bugetului local

Consiliul local al orasului Jibou  intrunit in sedinta  extraordinara in data de  06. 10 2016                     

            Având în vedere:

  • Raportul  nr 11270  din 05.09 2016 a biroului buget  finante , contabilitate :
  •  expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local.

            In baza prevederilor art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit  prevederilor art. 38 alin  2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

           In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 , potrivit anexei  parte integranta din  prezenta.

Art 2 – Prezenta se duce la indeplinire de catre dl Primar si biroul  Buget , finante contabilitate .

Art 3 – Prezenta se  comunica cu

  • Dl. primar
  • Institutia Prefectului Judetului Salaj
  • Biroul Buget , finante , contabilitate
  • Trezoreria  Jibou
  • Consiliul Judetean SALAJ
  • Dosar de sedinta /dosar hotarari
  • Publicitate /mass-media

PRESEDINTE DE SEDINTA                               Contrasemneaza    SECRETAR                                                           

                           Pintea Victor                                                                  Opris Maria