HOTĂRÂREA NR. 125 Din 15 decembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 125

                                                Din  15 decembrie 2015

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna ianuarie 2016

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie 2015,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier Sarkozi Paul  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna ianuarie 2016.

            Art. 2    –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                         Csatlos Sandor                                                                  SECRETAR ORAS,

                                                                                             Opriş Maria