HOTARAREA NR.135 Din 29.11.2016

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.135

Din 29. 11. 2016

Privind  acordarea unor  premii  pentru  doi veterani de razboi

            Consiliul Local al Orasului Jibou

            Având în vedere:

– expunerea de motive a domnului primar

– referatele  nr 14.870 din 23. 11. 2016  a compartimentului  contabilitate  si comp. servicii si prestatii sociale prin se propune premierea a doi veterani de razboi ,in semn de recunostinta  pentru merite deosebite Avizul comisiei de specialitate nr.1 si 2 aConsiliului local Jibou  ,

-In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           Potrivit prevederilor legii nr 44/1994 privind veteranii de razboi precum si unele drepturi  ale invalizilor  si vaduvelor de razboi

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

    Art. 1 – Se aprobă acordarea unor  premii  pentru  doi veterani de razboi , dupa cum urmeaza :

– Moldovan Ambroziu  domiciliat in localitatea Jibou str. Progresului nr 21 jud. Salaj 

–  Sana Gheorghe   dom. in Jibou sat Var nr 159 jud. Salaj

    Art 2 –Se aproba un cuantum de 300 lei/persoana .   

    Art. 3 – Prezenta se  duce la indeplinire de catre domnul primar .

    Art  4 – Prezenta  se comunică cu:

  • dl.primar

–     Institutia Prefectului Judetului Salaj

  • Dosar hotarari
  • Mijloace de publicitate

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Ing. Stana Ioan                                                       Contrasemneaza:

                                                                                                            Secretar oras,

                                                                                                            Opris Maria