HOTĂRÂREA nr.23

Din 30.01.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.23

Din 30.01.2023

privind aprobarea modificarii Statului de funcții la Serviciul Salubrizare Jibou

    prin transformarea postului vacant de muncitor necalificat in muncitor calificat

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere :

– referatul de aprobare nr.1088/26.01. 2023 al primarului orasului Jibou ;

-raportul de specialitate nr. 1089/26.01. 2023 al Serviciului Salubrizare Jibou ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1, 2,3 ale Consiliului local;

– Legi 53/2003 Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare;

-Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

-HCL 134 din 31.10.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al serviciului SALUBRIZARE JIBOU

– prevederilor OUG nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

  Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

   În temeiul  prevederilor art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;       

HOTĂRĂȘTE :

          Art.1 Se aprobă modificarea statului de functii al serviciului SALUBRIZARE JIBOU prin transformarea postului vacant de muncitor necalificat in muncitor calificat, conform Anexei parte integranta din prezenta, astfel:

Nr.crt.Denumirea functieiGrad/treaptaNivel studiiNr.posturi aprobate
1Sef serviciu S1
2Inspector de specialitate (economist)IS1
3Muncitor calificatIM,G5
4Muncitor necalificat M,G2
 TOTAL POSTURI  9

         Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de Serviciul SALUBRIZARE JIBOU.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul Orașului Jibou

-Serviciul SALUBRIZARE JIBOU

-Dosar hotărări/dosar de ședință

-Publicitate/mass media

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                              SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA