HOTĂRÂREA nr. 42 Din 20.04.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 42

Din 20.04.2021

Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2020

      Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

         -Raportul nr.5586/16.02.2021 al SC Parc Industrial SRL;

         -Referatul de aprobare a domnului Primar nr. 5585/13.02.2021;

         -Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

         Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

         În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE

         Art.1 Se aprobă  situațiile  financiare ale SC Parc Industrial SRL la sfărșitul anului 2020 potrivit anexei parte integrantă din prezenta .

         Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

         Art.3-Prezenta se comunică cu:

                  -Domnul Primar

                  -SC Parc Industrial SRL

                  -Instituția Prefectului județului Sălaj

                  -Serviciul buget finanțe contabilitate 

                  -Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂPINTEA VICTOR                          SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA