HOTĂRÂREA nr. 11 Din 28.01. 2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                          

HOTĂRÂREA  nr. 11

Din  28.01. 2020

Privind completarea HCL nr.135/2019 pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local în Consiliul de Administratie la Liceul Tehnologic Octavian Goga

Consiliul local al orasului Jibou,

Având în vedere:

-cererea nr.114/22.01.2020 a Liceului Tehnologic ”Octavian Goga” Jibou;

            -referatul  nr.836 din 23.01.2020 a secretarului oraşului Jibou;

-referatul de aprobare a d-lui primar nr.835/23.01.2020 şi avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.2.

            În conformitate cu art  96 alin.2 lit.a Legea nr  1/2001 – legea educaţiei cu modificările și completările  ulterioare, OUG 75/18.06.2018 privind asigurarea calității educației;

            Văzând prevederile  art.4 din Ordinul nr.4619 din 22.09.2014  al Ministerului  Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei Cadru  de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație  din unitățile de învățământ  preuniversitar , modificat prin  Ordinul  nr. 4621/2015 al Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Ordinul  Ministrului Educației Naționale  nr .3160/2017 ;

            În temeiul art. 129(2) lit.d  şi art.196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă desemnarea d-lui Anton Vasile membru al Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic ”Octavian Goga” și se completează puctul 4 din HCL nr. 135/2019. Reprezentanții Consiliului Local Jibou in Consiliul de Administrație la Liceul Tehnologic Octavian Goga Jibou, sunt :

Foltiș Radu

Almaș Ioan

Anton Vasile

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și persoanele menționate mai sus.

            Art.3  Prezenta se comunică cu:

            -Persoanelor desemnate la art. 1

           -Unităţilor de învăţământ

            -Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

            -Mijloace de publicitate

            -Dosar hotărâri /dosar ședință

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ

            TARBA ANDREI                                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA