HOTĂRÂREA nr.113 Din 26.09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.113

Din  26.09. 2017

privind aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici ai investiției  “ Reabilitare și modernizare sediu  Primărie “

Consiliul local al orasului Jibou,

Avand în vedere:

            -raportul de specialitate nr. 10.810 /21.09.20 aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai  investitiei  “ Reabilitare și modernizare  sediu   Primarie;

            -expunerea de  motive a  domnului Primar;

            -avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local;

            Potrivit prevederilor art. 44-46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările  ulterioare;    

            Văzând prevederile art.36 alin. (2) lit. b, din Legea  nr. 215/2001 legea administrației  publice locale   ,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul   art.45  alin (1 și 2)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată, cu modificările și completările  ulterioare;    

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1  Se aprobă indicatorii  tehnico-economici ai investiției  “ Reabilitare și modernizare sediu  Primăria  orașului  Jibou “ județul Sălaj ,conform anexei parte integrantă din prezenta . Valoarea lucrărilor  este de 2.546.146,42 lei fără TVA  din care 2.221.072.29 lei C+M Durata de executie  este de 12 luni. Durata de implementare  este de 24 luni.

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Compartimentul investiții  ,managementul Proiectelor.

       Art.3  Prezenta se comunică  cu :

            -Institutia Prefectului judetului Salaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul investitii  ,managementul Proiectelor

            -Serviciul  Contabilitate

            -Publicitate /dosar de sedinta

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel                                                                                 Secretar oraș

                                                                                                                       Opriș Maria