Hotararea nr. 40 din 29 aprilie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 40

                                                 Din 29 aprilie 2014

Privind  aprobarea cheltuielilor aferente investitiei  „Drum de centură Est Jibou”

Consiliul Local al  Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară in data de 29 aprilie 2014;

            Având în vedere referatul nr. 1766 din 9 aprilie 2014 al Biroului managementul de proiect şi investiţii; expunerea de motive a d-lui Primar şi avizul comisiei de specialitate şi HCL nr.  98/2006 privind aprobarea investiţiei ”Drum de Centură Est Jibou”

            Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

            In temeiul art. 36(2) lit. b si lit.c şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,modificată şi republicată,

                                                HOTĂRĂŞTE:

            Art. 1 – Se aprobă cheltuielile aferente investitiei „DRUM DE CENTURĂ EST JIBOU”, astfel:

– valoarea totală a proiectului                 25.706.701,82  lei

– valoarea neeligibila a proiectului                336.738,10 lei

– valoarea eligibila a proiectului  20.531.669,75 lei

            Art. 2 – Contributia Consiliului Local Jibou pentru finantarea proiectului se compune din urmatoarele cheltuieli:

–     valoare  TVA                                 4.838.293,97 lei;

–     valoare cheltuieli eligibile     410.633,40 lei;

–    valoare cheltuieli neeligibile  336.738,10 lei

            Art. 3 –  Consiliul Local Jibou isi asuma prevederile art. 13  din OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale, modificat prin OUG nr.52/2013, respectiv sustinerea cheltuielilor pentru lucrarile nefinalizate pana la data de 31 decembrie 2015.

            Art. 4 – Cu data prezentei îşi încetează aplicabilitatea HCL nr. 125/2008.

            Art. 5– Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei se încredinţează dl. Primar şi d-na ing. Pop Mariana –Biroul managementul proiectelor si investiţii.

 Art. 6 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                          Contrasemnează:

     Sarkozi Paul                                                                         SECRETAR ORAŞ,       

                                                                                                              Opriş Maria