HOTĂRÂREA  nr.181

Din  24.10.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.181

Din  24.10.2023

Privind neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023-2024

Consiliul local  al orașului Jibou;

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 11853 din 20.09.2023 al secretarului general;

-Referatul de aprobare nr. 11852 din 20.09.2023 al Primarului orașului Jibou;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Jibou;

-Adresa nr.16734/23.08.2023 Consiliul Județean Sălaj prin care solicită adoptarea unei hotărâri prin care să exprimăm opțiunea cu privire la asumarea/neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României pentru perioada 2023-2024. 

-HG nr. 652/2023 privind aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2023 – 2029, precum şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2023 – 2024;

-O.U.G. nr. 31/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

Vazând prevederile art.129 alin.2 lit.a), 133 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. Art.139 (1,3), art. 196 alin.1, lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul U.A.T. oraș Jibou, pentru perioada 2023-2024.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul orașului și secretarul general.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

Art.4  Prezenta se comunică cu

            -Instituția Prefectului-județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar ședință/publicitate

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

                        ALMAȘ IOAN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                      TEGLAȘ RODICA