HOTĂRÂREA nr.120 din 26. 09. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ             

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.120

din  26. 09. 2017

Privind rectificarea bugetului local

Consiliul local al orasului Jibou ,

Având în vedere:

            -Raportul   nr 10.261 /06.09. 2017   a biroului buget contabilitate

            -expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local;

            In baza prevederilor art.50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit  prevederilor art. 38 alin  2 lit b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

             In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017  potrivit anexei ,parte integranta din prezenta.

            Art.2  Prezenta se duce la indeplinire de catre dl Primar si biroul  Buget , finante contabilitate.

            Art.3  Se valideaza dispozitia nr 780/06.09.2017emisa de domnul Primar.

            Art.4  Prezenta se  comunica cu

            -Dl. primar

            -Institutia Prefectului Judetului Salaj

            -Biroul Buget , finante , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Judetean SALAJ

            -Dosar de sedinta /dosar hotarari

            -Publicitate /mass-media

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

                    Țăran Daniel    plecat din localitate                                                 Secretar oraș

                                                                                                                                    Opriș Maria

 Potrivit prevederilor art 47 din L. 215/2001semneaza 3 consilieri

 Muresan Augustin

 Bujor Ioan

 Sarkozi Paul