HOTĂRÂREA NR. 33 din 31 martie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                        

                                                HOTĂRÂREA NR. 33

                                                Din 31 martie 2015

Privind completarea HCL nr. 91/16.12.2014 pentru aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de

31 martie 2015,

            Având în vedere raportul nr. 3018/12.03.2015 al biroului buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe privind necesitatea introducerii  taxei de utilizare domeniul public urmare a realizarii  masurilor stabilite de Camera de Conturi Salaj prin raportul  de audit finanaciar, expunerea de motive a d-lui Primar  şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            In baza prevederilor:

–  art. 288, art. 292  Titlul IX din Legea nr.571/2003  privind Codul fiscal, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art. 36(2) lit.b, (4) lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată;

In temeiul art.45(1)  din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se  completeaza Hotararea Consiliului Local nr.91 din 16.12. 2014 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, respectiv in continutul Anexei la  cap.VIII Alte taxe locale, se introduce urmatoarea prevedere:

„ Taxa pentru utilizarea domeniului public  de 0,05 lei/mp/zi

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar şi Compartimentul Buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe locale.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

    Boian Radu                                                                      Contrasemneaza:

                                                                                                             Secretar oras

                                                                                                               Opris Maria