HOTĂRÂREA  nr.90

Din  23.05.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.90

Din  23.05.2023

Privind aprobarea contului de execuție bugetară al Spitalului Orășenesc Jibou

”Dr. Traian Herța”, încheiat la 31.12.2022

Consiliul Local al Oraşului Jibou:

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.6588/18.05.2023 al Spitalului Orășenesc Jibou ”Dr. Traian Herța”;

-Referatul de aprobare nr. 658

8/18.05.2023 al  primarului orașului Jibou;

-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jibou;

Văzând prevederile art.129 (2) lit. b, (4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1) lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contul de execuție bugetară al Spitalului Orășenesc Jibou  ”Dr. Traian Herța” încheiat la 31.12.2022, astfel:

NR CRTVENITURICODPREVEDERI INITIALE 2021PREVEDERI DEFINITIVE 2021INCASARI/PLATI 31.12.2021
 VENITURI TOTALE 18.110.00018.534.00017.108.196
 Venituri din prest. servicii331008516.000516.000556.039
 Venituri din contractele incheiate cu casele de asig. sociale de sanatate3310216.029.0006.403.005.043.801
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la BS3310301.446.0001.446.0001.179.210
 Venituri din contractele incheiate  cu directiile de sanatate publicadin sume alocate din venituri proprii ale MS3310319.0009.0000
 Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru sect. de functionare401501000
 Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii43101075.00045.00045.000
 Subv. din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii43101475.000155.000131.920
 Subv. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pt. acoperirea cresterilor salariale4310339.960.0009.960.00010.152.226
 CHELTUIELI TOTALE 18.110.00018.534.00017.136.061
 CH. PERSONAL1015.160.00015.160.00014.774.465
 CH. MATERIALE   din care202.875.0003.219.0002.229.690
 Bunuri si servicii20.011.124.0001.220.000915.545
 Reparatii curente20.02150.000109.00096.291
 Hrana20.03144.000184.000143.075
 Medicamente si materiale sanitare20.041.327.0001.643.0001.029.269
 Obiecte inventar20.05115.00060.00042.820
 Alte chelt (depl., preg. profesionala, alte chelt.) 15.0003.0002.690
 CH. DE CAPITAL din care7175.000155.000131.906
 Masini, echip. si mijl. de transport71010253.000155.000131.906

DEFICIT 27.865 ron( Sectiunea  functionare Deficit 27.879 +   Sectiunea  dezvoltar Excedent 14)

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Spitalul orășenesc Jibou

”Dr Traian Herța”.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

         -Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Spitalul Orășenesc Jibou ”Dr Traian Herța”

         -Dosar hotărâri/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ

                  CHIȘ CIPRIAN                        SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                TEGLAȘ RODICA