HOTĂRÂREA NR 1

Din  25.01.2022

ROMÂNIA                                

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 1

Din  25.01.2022

privind aprobarea  rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar 2022-2023

 

 

            Consiliul local al orasului Jibou

            Avand in vedere

– Raportul de specialitate nr.15605/2021/10.01.2022 la proiectul de hotarare privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar  in UAT oras Jibou  pentru anul scolar 2022-2023

– Adresa nr. 9638 din 20.12. 2021 a Inspectoratului Scolar Judetean Salaj inregistrat la UAT oras Jibou sub nr.16605/20.12. 2021, prin care se solicita emiterea  proiectul de hotarare si raportul argumentativ privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar  in UAT oras Jibou pentru anul scolar 2022-2023

– Referatul de aprobare  a domnului Primar nr. 15604/2021;

– Comunicarile institutiilor de invatamant  din orasul Jibou privind  reteaua scolara in anul  2022-2023

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr. 2 a Consiliului local

– OMEC  nr. 5511/2021   pentru aprobarea Metodologiei  privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat ,evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular precum si emiterea avizului conform  in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar  pentru anul scolar 2022-2023

            – Art 95, art 61 (2)  Legea  nr 1/2011 legea educatiei nationale cu modificarile  ulterioare

            – Avizul  Conform emis  prin adresa  nr.9638/20.12. 2021 inregistrata la noi  cu nr. 15605/20.12.2021 pentru unitatile de invatamant preuniversitar  in UAT oras Jibou  pentru anul scolar 2022-2023

            Vazand preevederile  art. 129 (2)lit. d ) coroborat cu prev.art 129(7)lit a, Art. 136 , Art .139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

În temeiul prevederilor art.196(1)lit a  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTARASTE:

 

Art 1. Se aproba  organizarea retelei scolare  a unitatilor de invatamant  in UAT oras pentru anul scolar 2021-2022 conform avizului emis de catre Inspectoratul Scolar , prevazute in anexa ,astfel

  1. Scoala Gimnaziala Lucian Blaga
  2. Liceul Tehnologic Octavian Goga
  3. Liceul Teoretic Ion Agarbicean
  4. Gradinta Prichindel

Art.2 Prezenta se duce la indeplinire de catre institutiile scolare prevazute la art 1.

Art.3 Prezenta se comunica cu

-Dl Primar

– Inspectoratul Scolar Judetean Salaj

-Institutia Prefectului –Jud. Salaj.

-Publicitate

– Dosar de sedinta /dosar Hotarari

– Institutiile scolare prevazute la art 1

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                CONTRASEMNEAZĂ

       CSATLOS SANDOR                                                       SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA