HOTĂRÂREA nr 57 din 22.06.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr 57

Din 22.06.2017

privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședintei de îndată a Consiliului local din 22.06 2017

            Consiliul local al orașului Jibou

            Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local, expunerea de  motive a domnului Primar 

            În temeiul art. 39(4 ) si 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

Hotărăşte:

            Art.1   Se alege preşedinte de şedinţă  domnul  consilier Bujor Ioan  pentru conducerea şedinţei de îndată a  Consiliului Local din  22.06 2017

            Art.2   Prezenta se comunică cu:

            Persoana prevazuta la art 1

            Dl. Primar

            Instituția Prefectului Județului Salaj

            dosar hotărâri/dosar de sedinta

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      Contrasemnează  SECRETAR

                Bujor Ioan                                                                      Opriș Maria