HOTĂRÂREA nr.45 Din 28.04.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.45

Din  28.04.2020

privind rectificarea bugetului pe anul 2020 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr Traian Herța

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.4735/22.04.2020 prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2020 pentru proiectul ”Servicii comunitare integrate pentru o viata de calitate- civic”;

-referatul de aprobare  nr.4734/24.04.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

-Referatul nr.1097/21.04.2020 la Spitalu Orășenesc Jibou Dr Traian Herța;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2020 la Spitalul Orășenesc Jibou Dr Traian Herța astfel:

  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
VENITURI 6,72  
33.10.08 Venituri din prestari servicii 6.72  
  MAJORAT –  MII LEI DIMINUAT – MII LEI
CHELTUIELI 6,72  
20.01.02 Materiale pentru curatenie 2,00  
20.03.01 Hrana pentru oameni 3,00  
20.04.02 Materiale sanitare 1,00  
20.04.04 Dezinfectanti 0,72  

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Spitalul Orasenesc Jibou

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

– Spitalul Orasenesc Jibou Dr. Traian Herța

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ:

         SARKOZI PAUL                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ MARIA