HOTĂRÂREA NR. 30 din 28 mai 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                 HOTĂRÂREA NR. 30

                                                   Din 28 mai 2013

Privind rectificarea bugetului de functionare în baza  art.50 din Legea nr. 273/2006

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 28 mai 2013,

            Având în vedere:

            In baza prevederilor  art. 49 si art.50  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de functionare privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate- salarii invatamant,  prin virari de credite din trim. III in trim. II 2013,  conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează:

                 Petris Flavia                                                             SECRETAR ORAS,

                                                                                                               Opris Maria